Wizja Poradni

  Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

 

                                                                                                                                                                                                                              Dziecko w poradni

 

 

 

 

W szalonym tempie współczesnej codzienności, wyznaczonym gwałtownym rozwojem cywilizacji, w szumie i chaosie informacyjnym w krzykliwej reklamie różnorodnych propozycji stylów życia, bardzo wiele osób – dzieci, młodzieży – odczuwa zagubienie. Wzrasta więc zapotrzebowanie na kompetentne i nakierowane na dobro człowieka wspomaganie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest szczególnym rodzajem wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej i wspomaganej. W relacjach tych wykorzystywana jest interdyscyplinarna wiedza dotycząca człowieka - psychologiczna, lingwistyczna, logopedyczna, medyczna, prawna, socjologiczna. Wiedza ta służy wszechstronnemu rozpoznawaniu zdiagnozowanych sytuacji problemowych oraz udzieleniu adekwatnej i kompetentnej pomocy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje swoje działania przez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej w środowisku wychowującym, a w szczególności:

 1. w zakresie diagnozy – prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni, dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń oraz zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,
 2. w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych – wspiera rodzinę oraz szkołę, popularyzuje wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, rozwija umiejętności wychowawcze, inicjuje różnorodne formy pracy wychowawczej w środowisku szkolnym, jak również pozaszkolnym dzieci i młodzieży.
 3. w zakresie terapii – prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej pedagogicznej logopedycznej w stosunku do dzieci i młodzieży, inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach, udziela konsultacji, a także innych form pomocy merytorycznej w tym zakresie,
 4. w zakresie doradztwa – prowadzi doradztwo psychologiczne oraz pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 5. w zakresie współpracy ze środowiskiem – bierze aktywny udział w Radach Pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych; poprzez organizowanie warsztatów, wykładów, prelekcji, konsultacji współpracuje
  z nauczycielami placówek edukacyjnych; podkreśla istotę wspólnych działań z innymi instytucjami, np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy Sądem Rodzinnym w Gryficach (podmiotami, które mogą mieć znaczący wpływ na proces wychowawczo-dydaktycznych młodych ludzi). 

           Specjalista w niej pracujący – psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy – ma za zadanie postawić diagnozę i zaproponować terapię, rodzaj pomocy. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w środowisku jest tak wieloaspektowa jak złożone są problemy, które przeżywają dzieci, rodziny i osoby dorosłe zaangażowane w proces dydaktyczno – wychowawczy, oddziałujący na dwa najważniejsze środowiska wychowawcze kształtujące osobowość dziecka: rodzinę
i szkołę. Poradnia udziela pomocy dzieciom, nauczycielom
i wychowawcom. W znaczącej mierze od współdziałania tych środowisk zależą wyniki, jakie uczeń uzyskuje w nauce, a także poziom wiadomości i umiejętności z jakim pójdzie w życie po zakończeniu okresu kształcenia. Istotnym elementem pracy jest dostarczanie nauczycielom, a także rodzicom, wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, wspieranie ich w codziennym procesie dydaktyczno-wychowawczym.

            Cele i zadania poradnia psychologiczno – pedagogiczna realizuje w szczególności przez diagnozę, konsultację, psychoedukację, doradztwo, interwencję w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną oraz informacyjną.

            Sposób realizacji zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jest zgodny z istniejącym prawem oświatowym, statutem i regulaminami placówki. We współdziałaniu i zaangażowaniu całego zespołu psychologiczno – pedagogicznego, logopedycznego istotnymi dla nas aspektami są:

 1. Systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług przy jednoczesnym wzbogacaniu oferty w zależności od potrzeb i problemów zgłaszanych do poradni.
 2. W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – jako zintegrowanego systemu wielospecjalistycznej, realizowanej w zespole opieki nad małymi dziećmi wykazującymi poważne zaburzenia rozwojowe: 
 • zapewnienie konsultacji z lekarzem pediatrą i psychiatrą dziecięcym,
 • zapewnienie rodzicom możliwości korzystania z zajęć w dogodnym czasie.
 1. Usprawnianie współpracy w zespołach pracowników zajmujących się daną sprawą, celem zapewnienia pacjentom PPP profesjonalnej pomocy.
 2. Przełamywanie barier, w tym architektonicznych, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym (dzieciom, ich rodzicom) – dzięki odpowiedniemu przystosowaniu budynku placówki.
 3. Zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych – specjalizowanie się zgodne z potrzebami placówki.
 4. Zapewnienie monitorowania potrzeb dzieci i młodzieży szkół oraz placówek objętych działaniem Poradni, w celu opracowywania aktualnej oferty programowej adekwatnej do potrzeb.
 5. Doskonalenie jakości współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz samorządem lokalnym.
 6. Wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz inspirowanie do działania szczególnie realizacji programów unijnych.   

  Szczególnym obszarem działalności PPP jest współpraca ze szkołami, placówkami
  i instytucjami partycypującymi w wychowaniu i stymulowaniu rozwoju dziecka. Poradnia winna być partnerem zaś model współpracy powinien uwzględniać zasadę elastyczności w doborze form i metod współdziałania, w ich stosowaniu oraz adekwatności i efektywności w stosunku do realizowanych celów i zadań. Właściwa współpraca na linii poradnia – nauczyciel w istotny sposób wpływa na rozwiązywanie problemów dydaktyczno - wychowawczych. Konieczne jest wzajemne informowanie się i wzajemna inspiracja w kierunku sprzężonego działania. Wyważanie proporcji w doborze form współpracy należy do niełatwych zadań, zważywszy, że ich efektywność uzależniona jest od wielu czynników. Dobra znajomość poszczególnych placówek i szkół, ich potrzeb i problemów w znacznej mierze ułatwia właściwy dobór form współpracy.

Prowadzenie działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej uzależnione jest w dużej mierze od przebiegu współdziałania z rodzicami. Koordynacja działań na linii poradnia – rodzice uzależniona jest od wystąpienia gotowości ze strony rodziny
w postaci pozytywnej motywacji, gotowości do poszukiwania pomocy, dostępnych rozwiązań.

W obecnej dobie, kiedy na młode pokolenie działają wpływy ze środowisk poza rodzinnych konieczne jest przekazywanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej, a także stosowanie aktywnych form pomocy rodzinie. B. Nawroczyński pisał:

…w wychowaniu nie wolno dążyć do podciągania wszystkich pod jeden Strychulec. Raczej należy dążyć do tego aby zapewnić każdej jednostce tak daleko posunięty rozwój jej sił do jakiego ona jest zdolna i tak szeroki zakres wykształcenia jaki może zdobyć.

Nawet w najszerszej wizji nie da się ująć wszystkich zagadnień i przewidzieć problemów z jakimi spotyka się Poradnia. Należy jednak pamiętać, że akceptacja własnego losu, nasz wpływ na zdarzenia, zależy w dużej mierze od tego, czy jest ktoś, kto potrafi pomóc w zrozumieniu napotkanego problemu. Wiadomość o niepełnosprawności, zderzenie się z problemem to nie tylko dla dziecka, ale też dla jego rodzica ogromny szok, rozpacz, często odczuwanie bezradności. Gdy rodzic spotka się w Poradni ze współczuciem, wsparciem, ale i zachętą do działania, wielodyscyplinarną pomocą – dużo łatwiej mu poradzić sobie z sytuacją kryzysową, a tym samym podjąć działania pomocowe, bądź stymulujące rozwój dziecka. Nikt ze swoimi problemami nie powinien borykać się samotnie.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
d s
(2023-03-14 11:51:11)
Ostatnio zmodyfikował:
d s
(2023-09-12 10:52:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki