Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 72 - 300 Gryfice, ul. Polna 8 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryficach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, CDO itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Brak możliwości zmiany koloru czcionki oraz tła.
 • Mała responsywność strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samodzielnego przeglądu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Dobrosolska
 • E-mail: dorota.dobrosolska@gryfice.pl, ppp@gryfice.pl
 • Telefon: 91 38 424 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dorota Dobrosolska
 • Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  72 - 300 Gryfice, ul. Polna 8
 • E-mail: dorota.dobrosolska@gryfice.pl, ppp@gryfice.pl
 • Telefon: 91 38 424 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryficach znajdują się w budynku jednopiętrowym.  Dostęp do budynku możliwy jest poprzez frontowe wejście korzystając ze schodów lub podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
W budynku Poradni nie ma windy osobowej, sekretariat (gabinet 2) oraz gabinet Dyrektora (gabinet 3) znajdują się na parterze. Pomieszczenia, w których odbywają się badania i konsulatcje znajdują się na parterze oraz na pietrze. 

W budynku na parterze, przy wejsciu, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - powierzchnia manewrowa, powierzchnia antypoślizgowa, drzwi odpowiedniej szerokości. 

W budynku Poradni ciągi komunikacyjne są odpowiedniej szerokości.

Budynek nie jest przystosowany dla osób posiadających dysfunkcje o charakterze sensorycznym (osoby niewidome, niesłyszące). Brak tablic informacyjnych o kontrastowych kolorach. Toalety nie są oznaczone pismem Braille'a, ani specjalnie oświetlone.

Nie dostosowano korytarzy i pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - brak systemu piktogramów.

Wytworzył:
Udostępnił:
d s
(2021-02-25 19:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
d s
(2023-04-05 12:38:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki