REGULAMIN DZIAŁANIA PROGRAMU  “ZA ŻYCIEM”

REGULAMIN DZIAŁANIA PROGRAMU 

“ZA ŻYCIEM”

 

realizowanym w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Gryficach

 

 

§ 1

Informacje o programie

 

 1. Rządowy Program „Za życiem” realizowany przez Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z działającej w Gryficach, ul. Polna 8, obejmuje wieloaspektową i kompleksową pomocą dziecko chore lub niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością, od 0. roku życia do podjęcia nauki

w szkole oraz jego rodzinę.

 1. W ramach programu rządowego „Za życiem” realizowane są zajęcia wspomagające rozwój dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowe zajęcia terapeutyczne i inne specjalistyczne.
 2. Celem Programu jest poradnictwo i kompleksowe wsparcie w zakresie opieki wielospecjalistycznej dziecka i jego rodziny.

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady kwalifikacji i uczestnictwa w Programie "Za życiem".

a. nabór jest prowadzony w sposób jawny i  ciągły, przez cały okres realizacji Programu,

b. decyzję o przyjęciu danego uczestnika do Programu podejmuje Koordynator Ośrodka

    Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Gryficach – dyrektor/p.o. dyrektor PP-P

    w Gryficach, po wcześniejszej konsultacji z zespołem Ośrodka.

c. osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione będą warunki uczestnictwa             

    w Programie, a jej dane umieszczone w dokumentach Ośrodka Koordynacyjno-

    Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Gryficach.

 

 

§ 3

Zakres wsparcia

 

1.  Program obejmuje następujące formy wsparcia  dla Uczestników Programu:

     a. poradnictwo 

  - udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

  - wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

  - prowadzenie akcji informacyjnych,  

    b. wsparcie 

  - wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej,   

    specjalistycznej pomocy w szczególności: terapeutycznej, fizjoterapeutycznej,  

    psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności, 

    c. koordynacja 

  - koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:  

    zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

 

 

§ 4

Zasady działania Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

 

 1. Program skierowany jest do dzieci w wieku od 0. do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz ich rodzin zamieszkujących na terenie Powiatu Gryfickiego.
 2. Realizacja zajęć może odbywać się od poniedziałku do soboty w czasie i miejscu wskazanym przez specjalistów.
 3. Informacje na temat Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego udzielane są telefonicznie w piątki, w godzinach 11.00-12.00, przez uprawnione osoby. Osoby do kontaktu     i ich numery telefonów wskazane są na stronie BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Gryficach, w zakładce „Program Za Życiem”.

 1. Powierzone i przetwarzane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2022 roku. 
 2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, decyzję wiążącą podejmuje Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, ul. Polna 8, 73-300 Gryfice,
 3. Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

 

Wytworzył:
Kinga Kowalczuk
Udostępnił:
d s
(2022-12-01 12:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki